Nadzorowanie nieruchomością to szerszy zakres czynności niż administrowanie. Do obowiązków zarządcy zalicza się aktywne nadzorowanie majątkiem właściciela ulokowanym w nieruchomości, prowadzenie jak również nadzorowanie obsługi konkretnej nieruchomości czy też doradztwo z zakresu zarządzania nieruchomością.

Jeśli chodzi o administrowanie to jest to jedynie prowadzenie aktualnych czynności związanych z obsługą nieruchomości. Zarządzanie nieruchomościami Wrocław polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności, których celem jest zagwarantowanie stosownej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości a także zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i odpowiedniej eksploatacji nieruchomości. Do priorytetowych celów zarządzania nieruchomości zalicza się utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz uzasadnione inwestowanie w nieruchomości. Jest to działalność zawodowa która jest prowadzona na rzecz osób trzecich.

nieruchomości

Autor: Guilhem Vellut
Źródło: http://www.flickr.com

Rządzenie nieruchomością polega natomiast na podejmowaniu decyzji przez właściciela bądź w przypadku wspólnoty mieszkaniowej poprzez jej Zarząd. Rządzenie nieruchomościami polega na wykonywaniu standardowych czynności z zakresu obsługi nieruchomości zarządzanie najmem wrocław i utrzymania jej w gotowości eksploatacyjnej w korzystnym stanie. Kierowanie nieruchomością to przejęcie większości obowiązków powiązanych z utrzymaniem, a pozostawienie Zarządowi Wspólnoty wszelkich decyzji odnoszących się do nieruchomości.Więcej na project

Zarządzanie nieruchomością jest działalnością zawodową robioną przez zarządców nieruchomościami na zasadach uregulowanych w rozporządzeniu. Zarządca nieruchomością albo przedsiębiorca działa na zasadzie umowy o zarządzanie nieruchomością. Każda firma, która prowadzi działalność z zakresu zarządzania nieruchomościami musi zagwarantować realizowanie czynności zarządzania przez osobę posiadającą stosowną licencję. Część obowiązków mogą realizować inne osoby, jednakże to osoba z licencją ma nadzór nad tymi czynnościami i ponosi za nie odpowiedzialność zawodową
Część informacji znajdziesz na