Budowa domu (projekty domów), kupno mieszkania, wynajem i dzierżawa to czynności, które muszą przebiegać zgodnie z obowiązującym prawem, wymagające różnych zestawów dokumentów. Większość procedur dokonuje się na podstawie, bądź w odniesieniu do „pisemnej podkładki”, która w odwołaniu do przepisów prawnych jest dokumentem uprawniającym do pewnych czynności, lub zmiany stanu.

Dokumenty

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Umowy, wnioski, protokoły, oświadczenia i zgłoszenia sporządza się w języku legislacyjnym, trudnym do opanowania przez przeciętną osobę. Nie zwalnia to jednak z faktu, że te pisma stanowią formę komunikacji urzędowej i trzeba wiedzieć co nieco na ich temat, aby sprawnie dokonywać formalności i oszczędzić sobie uporczywej kolejki do informacji w okienku urzędowym.

Konstrukcja domu: przykładowe pismaZ pewnością najwięcej dokumentów wymaga budowa domu. Nabywając fragment działki, który jest własnością dwóch współwłaścicieli nie wystarczy ustne przyzwolenie. Zniesienie współwłasności to przeniesienie udziałów we wspólnym prawie. Może tego żądać każdy ze współwłaścicieli współwłasności ułamkowej. Zniesienie następuje przez podział fizyczny, chyba, że jest sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. (Oferta na nowe mieszkania praga północ)

Jeśli współwłaściciele zgadzają się co do podziału może to nastąpić na drodze umowy i oświadczeń woli, w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Aby wszcząć postępowanie w celu zniesienia współwłasności, należy złożyć wniosek o zniesienie współwłasności. Wniosek koniecznie musi zawierać wszystkie niezbędne do procederu dane nieruchomości, współwłaścicieli, uzasadnienie i dowód, czyli wynik oględzin dokonanych przez biegłego, który potwierdza podział, albo nie.

Po kupieniu działki, ale jeszcze przed wyborem projektu następnym ważnym dokumentem, który złożymy do urzędu jest wniosek o wydanie opinii w sprawie zagospodarowania przestrzennego.Rezultatem wniosku jest opinia o zgodności przeznaczenia terenu z MPZP. Kolejnym krokiem legislacyjnej papierologii jest wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Koniecznie musi zawierać dane identyfikacyjne inwestycji, charakterystykę inwestycji, oraz załączniki:- mapę terenu objętego wnioskiem – plan inwestycji wraz z parametrami technicznymi oraz planem zagospodarowania terenu – opinie dostawców sieci: wodociągowej, gazowej, elektrycznej.Kiedy już kupimy projekt który jest zgodny z ustaleniami MPZP, składamy w urzędzie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Gdy zdobędziemy pozwolenie na start, czas podpisać kolejne umowy: np. umowa o roboty budowlane.Umowa o roboty budowlane to zobowiązanie się przez wykonawcę do realizacji obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Inwestor jednocześnie zobowiązuje się do przygotowania robót i czynności związanych z realizacją inwestycji, a w szczególności do: dostarczenia projektu, przekazania terenu pod budowę, oddania obiektu i zapłaty wynagrodzenia wykonawcy.

nowe mieszkania warszawa praga północ

Autor: Times Square Public Relations

Umowa podpisywana jest dwustronnie, przez Inwestora i Wykonawcę. Mogą to być osoby fizyczne, prawne lub nieprawne.

Nakłaniamy Cię, byś wszedł na łącze do wpisu. Tam znajdziesz następne bardzo interesujące informacje na podobny temat do tego, który opracowaliśmy na tej witrynie.

Ponadto warto wyłonić drogą oficjalną majstra, który będzie odpowiadać za roboty i bezpieczeństwo na placu budowy. W tym celu osoba mająca być kierownikiem budowy podpisuje oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy. Dokument jest wymagany m.in. by złożyć zawiadomienie o rozpoczęciu budowy lub rozbiórki (zgłoszenie robót budowlanych) , które składa się w urzędzie.Zdarza się, że na działce pod budowę rośnie kilka niewygodnie zlokalizowanych drzew lub dużych krzewów. Wycinka wymaga zgody na wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew. Jeżeli zgoda nie zostanie wydana grozi wysoka kara pieniężna. Otrzymanie zgody jest długotrwałym procesem, który wymaga konkretnego uzasadnienia i wysokich opłat. Nie należy zostawiać tego procederu na ostatnią chwilę, aby nie opóźniać budowy.

Kupno mieszkania/domu: przykładowe pismaPierwszą ważną rzeczą jest zdecydowanie, czy chcemy sprzedawać na własną rękę, czy też powierzyć to drogim pośrednikom? Jeśli nie mamy czasu zajmować się tym samodzielnie wymagana będzie umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości. Umowa z pośrednikiem musi być bardzo dokładnie przemyślana. Często pośrednicy zasłaniają się zawartością umowy, gdy klient ma jakieś reklamacje dotyczące jego działań. W tym wypadku należy mieć świadomość, że umowa pośrednictwa to umowa „starannego działania” a nie rezultatu. W związku z tym, zgodnie z prawem, nie każde działanie pośrednika ma prowadzić do umowy pomiędzy kupującym, a sprzedającym. Podpisanie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości jest bezpłatne! Zwyczajowo połowę kosztów uiszcza się przy podpisywaniu umowy przedwstępnej (Czytaj więcej: Umowa przedwstępna kupna – sprzedaży), a drugą połowę przy akcie notarialnym. Po nabyciu nieruchomości pora sporządzić kolejny dokument: protokół przekazania mieszkania (Protokół zdawczo-odbiorczy). Zgodnie z prawem lokal przechodzi na własność nabywcy z chwilą podpisania umowy. Sama czynność przekazania mieszkania oznacza fizyczne oddanie nieruchomości w ręce nabywcy, poprzez oddanie do użytku, czyli przekazanie kluczy. Protokół jest dokumentem przygotowywanym przez obie strony umowy jednocześnie. Sprzedawca i Nabywca razem stwierdzają stan: nieruchomości, liczników, rozliczeń i zatwierdzają go własnoręcznymi podpisami.

Wynajem lub dzierżawa nieruchomości
Protokół przekazania mieszkania (Protokół zdawczo-odbiorczy) można sporządzić także dla umowy najmu mieszkania bądź do umowy dzierżawy i dołączyć do w formie załącznika do umowy. Umowa dzierżawy zobowiązuje zobowiązuje się od oddania dzierżawcy przez wydzierżawiającego rzeczy (nieruchomości, ruchomości bądź prawa) do użytku, czerpiąc z tego pożytek, przez czas określony, bądź nieokreślony. Umowa najmu nie koniecznie wiąże się z czerpaniem korzyści materialnych. (Oferta na mieszkania na pradze północ)

Jeżeli najemca/dzierżawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań i opłat sporządzamy wezwanie do zapłaty, jeśli pisma nie przyniosą pożądanego rezultatu można rozwiązać umowę, poprzez wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy. Wypowiedzenie przez najemcę bądź wynajmującego jest możliwe dla każdego typu umowy najmu. Niezależnie od tego czy został określony czas. W przypadku braku ram czasowych obowiązują terminy ustawowe. Dla czasu określonego, zarówno najemca jak i wynajmujący mają prawo wypowiedzieć umowę na warunkach ustalonych w umowie.

Forma wypowiedzenia posiada charakter oświadczenia jednostronnego, powodującego wygaśnięcie umowy na czas nieokreślony bądź określony. Dopuszczalna jest każda forma wypowiedzenia, w przypadkach spornych także czynność procesowa za pomocą pozwu o eksmisję.