Są dziedziny, w których dobre praktyki uniemożliwiają stosowanie nieprawidłowych działań. W największej ilości przypadków te dziedziny mają związek z szeroko pojętym interesem społecznym, co oznacza, że ich działania, przyszłe decyzje i wdrażane projekty, będą miały wpływ na każdego z nas, a też na środowisko naturalne. Nie dziwi więc, że w tym temacie mowa o branży budowlanej czy wydobywczej. To tak wielkie przedsięwzięcia, że w konsekwencji mają one wpływ na każdego z nas i to przez kolejne pokolenia. Dlatego stworzono specjalne procedury, które mają to kontrolować. Najbardziej znana z nich to ocena oddziaływania na środowisko.

ma realnie ocenić wpływ planowanego projektu – budowlanego czy wydobywczego, na środowisko naturalne (w tym również na zdrowie ludzi). Kompleksowość tego dokumentu wymaga, aby znalazła się w nim weryfikacja raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jaki musi być dostarczony przez inwestora danego projektu, a także zyskanie obowiązkowych uzgodnień i opinii prawnych. Jednocześnie, zgodnie z konwencją z Aarhus w tego typu postępowaniu powinien być zapewniony udział społeczeństwa.

Naturalne składniki

Autor: Milena Janiczek
Źródło: http://www.flickr.com

Ocena oddziaływania na środowisko jest konieczna w wypadku planowanych przedsięwzięć, które z ogromnym prawdopodobieństwem będą miały wpływ na środowisko. Może też być niezbędna na drodze postępowania administracyjnego ochrona środowiska tego typu przedsięwzięć, jakie widnieją na specjalnej liście „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”. Jednocześnie, nie istnieje tak naprawdę lista przedsięwzięć, które mogą mieć wpływ na obszar Natura 2000. W takim wypadku procedura może się rozpocząć, kiedy istnieje podejrzenie, iż dany projekt może wpłynąć na ten obszar. Procedura taka także nie jest konieczna, jeżeli przedsięwzięcie ma wpływ na środowisko, ale jego realizacja jest ujęta w planach ochrony obszaru Natura 2000.

Ocena oddziaływania środowiska (Sprawdź doradztwo ochrona środowiska toruń ehs biznes partner) bierze też pod uwagę pośredni i bezpośredni wpływ konkretnego przedsięwzięcia na środowisko, co zawiera się w obszarze warunków życia ludzi, dóbr materialnych, zabytków czy dostępności kopalin. Analizowane są również możliwości, żeby zminimalizować negatywny wpływ konkretnego projektu na środowisko, przy tym określany jest zasięg monitoringu.
Te wszystkie przedsięwzięcia mają na celu ochronę ludzi i przyrodę przed zgubnymi skutkami wielkich, ingerujących w nasze życie, działań. Nikt przecież nie podważy zalet rozwoju, jest to ważne w każdej dziedzinie, jednak trzeba mieć na uwadze, że rozwój tak, ale nie za wszelką cenę.